Contact

Mr. R.K.Balagunashekaran, Secretary,
Tiruvarur District Chess Association,
2/373 N, Kambar Street, Silambu Nagar, Thandalai,
Thiruvarur 610 004,
Mobile No: 9442115117
E-mail: orkeyb@gmail.com